БЕЗОПАСЕН ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Око-пур,  100% свободна от хлорфлуоровъглерод, пулверизирана полиуретанова пяна е рециклиран продукт за продължително нанасяне. Око-пур е безопасен за потребителите, тъй като е с леко тегло, чист, инертен, нетоксичен и безопасен при работа и отговаря на изискванията на Европейския съюз, Разпоредбите за контрол на опасните за здравето вещества, Здравните разпоредби и Разпоредбите за безопасността на труда.Око-пур позволява на онези, които отговарят за защитата на околната среда и здравето, бързо и безопасно да спазят законодателството за увеличаващите се отговорности за опазване от всички опасни разливи.