Око-пур:насипен/къси и дълги оградни чорапи/възглавници

 

1 Идентификация на веществото:

Наименование на продукта: ÖKO – PUR

            /Дегазифицирана, пулверизирана полиуретанова пяна/

2.  Физически и химически характеристики:

Външен вид: фибров прах                 Цвят:жълто-кафяв/тен/

Мирис: няма                                         Вкус: няма

Физически данни:( Проверени от VDI 2263 BAM DIN 3466)

(Тази информация цели да покаже типични стойности и не представлява спецификация)

Плътност::20С 220г/л                           Парово налягане:няма

Вискозитет:няма

Разтворимост във вода:неразтворим, хидрофобен,не-излужващ

Стойност на Ph:няма данни             Точка на горене: 250С-290С

Температура на горене:300С-500С

Граница на експлозия :          няма данни

Термично разлагане:              230С

Опасно разлагане на продукти: няма

Опасни реакции:          няма

Температура на топене:          няма данни

Температура на кипене:          няма данни

3. Идентифициране на рискове : Око-пур не трябва да се използва върху пероксиди поради риск от реакция

4. Състав:

Рискови съставки:няма                       Вид на риска:няма

Полиуретан: Виж таблицата(Немски: Abgekürtz PUR)

5. Стабилност/Реактивност:

Опасни реакции : няма с изключение на реакции с пероксиди. Несъвместим също със силни киселини, основи и окислители и други високо агресивни течности.

6. Транспортиране и Съхранение:

Данни за опаковката: Доставя се в 8 кг./50литра, торби. Макс. 30 торби в палет.

Съхранение: Съхранявайте на сухо място, далеч от топлина

Транспортиране: без специални изисквания

Ефективност: минимум 10 години на склад.

7. Транспортна информация:

GGVSee/IMDG- код                 няма данни

GGVE/GGVS                            няма данни

ICAO/IATA – DGR                    няма данни

Други инструкции: без специални символи – безопасна стока

8. Контрол при излагане/лично предпазване:

Стандарт за контакт с продукта от персонала (OES): няма данни

Защитна екипировка: няма данни       Все пак, при ветровити условия, здравият разум предполага използването на маска против прах и защита на очите.

Способността ефективно да абсорбиране масло, изисква използването на тънки защитни ръкавици или овлажняващ крем за ръце.

9. Разпиляване/Случайно разпръскване: няма данни

Изметете и изхвърлете като обикновен отпадък

10. Унищожаване на отпадъците: изгаряне или заравяне – в съответствие с местното или националното законодателство

11. Мерки при първа помощ: няма данни

Вдишване: При вдишване на прах може да се предизвика раздразнение – потърсете медицинска консултация. За да се избегне, използвайте маски против прах.

Поглъщане: Ако е необходимо потърсете медицинска помощ. Не предизвиквайте повръщане.

Контакт с кожата: няма данни

Контакт с очи: изплакнете очите с разтвор за очи или със студена вода. Ако е необходимо, потърсете лекарска помощ.

12. Горене и взрив: избягвайте “разравяне на огнища” на горящия материал, тъй като това може да разпространи огъня. Гори равномерно и подтиска всички миризми и изпарения от абсорбираните продукти.

Средства за потушаване: Облейте огъня с вода, пясък или сух прах. Отстранете неизгорелия материал.

Точка на горене(няма точка на възпламеняване):  300С-500С

Температура на горене: 300С-500С

Винаги търсете професионална помощ от пожарните служби.

13. Здравни и токсични данни:

Токсичност:                    не токсичен

Контакт с кожата:    няма данни

Контакт с очите:    да се избягва виж т.11

Дългосрочност::      няма данни за дългосрочно тестване

14. Информация за околната среда:    НЕ ТОКСИЧЕН

15. Регламентационна информация:

Потребители:        не е опасен за потребители

Транспортиране:      не е опасен за транспортиране

16. Друга информация:

Око-пур е де-газифицирана, пулверизирана полиуретанова пяна. Тя е инертна, не-тоскична, не-излужваща и хидрофобна и се използва за абсорбиране и почистване на разливи от хидрокарбонни течности(бензин, дизел, масла и др.)

Все пак, тя не променя химически абсорбираните вещества и веднъж употребена, за абсорбирания продукт трябва да се прилагат същите Разпоредби за контрол на опасните за здравето вещества(Складиране, транспортиране и изхвърляне).

56 г Око-пур ще свърже 100г. петролен продукт

Метод на употреба: Поставете количество, достатъчно да покрие разлива и го изметете или изгребете от водата.